Порядок надання водних об'єктів загальнодержавного значення, розташованих на території області, у тимчасове користування на умовах оренди

 

Розпорядження райдержадміністрації від 08.06.2012 № 244

Перелік водних об"єктів району

 

    1. Порядок надання водних об'єктів загальнодержавного значення, розташованих на території району, у тимчасове користування на умовах оренди (далі – Порядок) визначає процедуру надання водних об'єктів загальнодержавного значення, розташованих на території району, у тимчасове користування на умовах оренди (далі - оренда). Порядок розроблено на підставі Водного, Земельного, Бюджетного та Податкового кодексів України, законів України "Про оренду землі", "Про місцеві державні адміністрації».

    2. На території району в оренду надаються ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення (далі - водні об'єкти), для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.

    В оренду не надаються водні об'єкти комплексного, багатоцільового призначення, що задовольняють потребу у водних ресурсах комунального господарства, енергетики, судноплавства.

    3. Водні об'єкти надаються в оренду юридичним та фізичним особам, які набули в установленому законодавством порядку право оренди земельної ділянки, зайнятої відповідним водним об'єктом.

   4. Надання водних об'єктів в оренду здійснюється на підставі розпорядження районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації) шляхом укладення договору оренди водного об'єкта.

    5. Фізична або юридична особа, зацікавлена в одержанні в оренду водного об'єкта (далі - претендент), звертається з клопотанням до райдержадміністрації, до повноважень якої належить питання надання водного об'єкта в оренду. У клопотанні зазначається мета використання водного об'єкта, обґрунтування необхідності відведення та бажаний строк його оренди.

     До клопотання додаються:

графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування водного об'єкта з його орієнтовними розмірами, викопіювання з плану землекористування з нанесенням місця розташування водного об'єкта, паспорт водного об'єкта або водогосподарська характеристика водного об'єкта;

засвідчена нотаріально письмова згода власника або балансоутримувача та орендаря гідротехнічних споруд на спільне користування та технічне обслуговування;

протоколи лабораторного дослідження якості води водного об'єкта за хімічними та мікробіологічними показниками з відповідним висновком санепідемслужби, погодженим головним державним санітарним лікарем району (стосується водних об'єктів, що знаходяться в межах населеного пункту або надані в оренду у лікувальних та оздоровчих цілях);

копії завірених в установленому порядку установчих документів (для юридичних осіб); документа, що посвідчує особу (для громадян); свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб-підприємців); витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

копія рішення сільської ради про погодження надання водного об'єкта в оренду, в адміністративних межах якої розташований водний об'єкт;

довідка про гідротехнічний стан території в зоні впливу водного об'єкта на підтоплення населених пунктів та сільгоспугідь;

копія договору оренди земельної ділянки, зайнятої водним об'єктом.

    6. Оригінал клопотання залишається у справі загального відділу апарату райдержадміністрації. Копія клопотання щодо надання водного об'єкта в оренду та оригінали додатків до нього, що надійшли до райдержадміністрації, передаються секретарю комісії з розгляду питань щодо надання водних об'єктів загальнодержавного значення в оренду (далі - комісія райдержадміністрації). Копія клопотання надається також відділу юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації.

    7. Комісія райдержадміністрації протягом 14 календарних днів з дня одержання документів, визначених у п. 5 Порядку, готує висновок щодо можливості надання водного об'єкта в оренду та надсилає його обласному управлінню водних ресурсів.

    Якщо документи подані претендентом не в повному обсязі, комісія райдержадміністрації письмово повідомляє про це претендента та встановлює йому строк для усунення недоліків, але не більше ніж 30 календарних днів.

    8. Обласне управління водних ресурсів розглядає подані комісією райдержадміністрації висновки і за результатами готує узагальнену інформацію, яку щомісячно до 25 числа звітного місяця подає на розгляд Комісії облдержадміністрації з питань доцільності надання в оренду водних об'єктів загальнодержавного значення, розташованих на території області (далі-Комісія облдержадміністрації), з метою здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства орендарями водних об'єктів області.

    9. Комісія облдержадміністрації розглядає подану обласним управлінням водних ресурсів інформацію та готує висновок про можливість надання або відмову в наданні водного об'єкта у оренду.

    Комісія облдержадміністрації готує висновок про відмову в наданні водного об'єкта в користування, якщо:

установчими документами претендента не передбачено здійснення виду діяльності, передбаченого пунктом 2 Порядку;

мета, використання водного об'єкта не узгоджується із заходами, що проводяться на рівні держави та області;

відсутні документи, передбачені пунктом 5 Порядку;

з інших підстав, передбачених законодавством.

    Висновок комісії облдержадміністрації про відмову в наданні водного об'єкта в оренду має містити обґрунтування.

    10. Підготовлений висновок Комісія облдержадміністрації невідкладно направляє райдержадміністрації, до повноважень якої належить прийняття розпорядження про надання або відмову в наданні водного об'єкта в оренду.

    Райдержадміністрація письмово протягом 10 днів з моменту отримання рішення про відмову в наданні водного об'єкта повідомляє претендента про прийняте рішення.

    11. Протягом 10 днів з моменту прийняття розпорядження про надання в оренду водного об’єкта райдержадміністрація на підставі примірного Договору (додаток №1 до Порядку) укладає з претендентом договір оренди водного об'єкта, строк дії якого не може перевищувати строку оренди земельної ділянки, зайнятої відповідним водним об'єктом.

    12. Істотними умовами договору оренди водного об'єкта є:

1) місце знаходження і розмір водного об'єкта;

2) мета використання водного об'єкта;

3) розмір орендної плати (індексація, форми оплати, строки і порядок внесення та перегляду), що визначається за формулою визначеною в додатку 2 до Порядку;

4) права та обов'язки сторін, умови оренди, зокрема:

умови повернення водного об'єкта орендодавцеві після закінчення строку оренди;

природоохоронні вимоги, у тому числі обмеження щодо використання водного об'єкта;

умови використання прибережних захисних смуг;

умови наповнення водного об'єкта та скидів води з нього, обслуговування та утримання гідротехнічних споруд у технічно справному стані;

умови загального та спеціального водокористування з максимальним врахуванням інтересів населення та водокористувачів;

5) відповідальність сторін за невиконання умов договору, в тому числі за нераціональне (нецільове) використання, самовільний скид води, порушення правил експлуатації водного об'єкта, тощо;

6) строк дії договору та порядок його дострокового припинення (розірвання).

    До договору оренди можуть бути включені інші умови, що сприяють ефективнішому використанню водного об'єкта.

    Невід'ємною частиною договору оренди водного об'єкта є:

план (схема) водного об'єкта, що передається в оренду;

паспорт водного об'єкта з включенням матеріалів обстеження технічного стану гідротехнічних споруд, розроблений спеціалізованою організацією;

акти приймання-передачі об'єкта оренди.

    13. Договір оренди водного об'єкту підлягає погодженню начальником Лівобережного міжрайонного управління водного господарстваобласного управління водних ресурсівта представником Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області, після чого виникає право оренди на водний об’єкт.

    14. Протягом 10 днів з моменту укладання договору оренди водного об'єкта орендар та власник гідротехнічної споруди, що знаходиться на водному об'єкті, укладають договір про сумісну експлуатацію, технічне обслуговування та пропуск паводку.

    15. У разі закінчення терміну дії договору оренди водного об'єкта, орендар, зацікавлений у продовженні терміну його дії, звертається за 30 днів до закінчення терміну дії договору із відповідним клопотанням до комісії райдержадміністрації, яка протягом 14 календарних днів проводить перевірку ефективності використання і стану орендованого водного об'єкта. За результатами перевірки комісія райдержадміністрації направляє клопотання орендаря із своїми пропозиціями до Комісії облдержадміністрації, яка протягом 3 днів готує висновок про можливість продовження терміну дії договору оренди водного об'єкта та невідкладно направляє його до райдержадміністрації для прийняття розпорядження.

    16. По закінченню терміну дії договору, якщо від орендаря не надійшло клопотання про продовження його дії, комісія райдержадміністрації протягом 14 днів обстежує та приймає водний об'єкт від орендаря згідно з актом приймання-передачі.

   17. Використання орендарем водного об'єкта здійснюється з урахуванням загального та спеціального водокористування у порядку, визначеному главою 10 Водного кодексу України.

    Риборозведення, любительське і спортивне рибальство на водних об'єктах, наданих в оренду для вищезазначених цілей, здійснюється згідно з Тимчасовим порядком ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1996 №1192 (далі - Тимчасовий порядок ведення рибного господарства і здійснення рибальства), Інструкцією про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженою наказом Держкомрибгоспу України від 15.01.2008 №4, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 28.01.2008 за №64/14755, та Правилами любительського і спортивного рибальства, затвердженими наказом Держкомрибгоспу України від 15.12.99 №19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 28.04.1999 за № 269/3562.

    Оформлення та продовження науково-біологічного обґрунтування (НБО) та режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта проводиться тільки за наявності договору оренди такого об'єкта.

    18. Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (його частини) іншим юридичним та фізичним особам не допускається.

    19. У разі невиконання вимог чинного законодавства та умов договору водного об'єкта обласним управлінням водних ресурсівдо райдержадміністрації подається клопотання щодо доцільності розірвання договору оренди водного об'єкта.

    20. Підготовка проектів розпоряджень райдержадміністрації про надання водного об'єкта в оренду, договорів оренди та актів приймання-передачі водних об'єктів здійснюється райдержадміністрацією до повноважень якої належить прийняття рішення про надання або відмову в наданні водного об’єкту в оренду.