Золотоніська районна державна адміністрація
Черкаська область
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

СТОВ «Агроко». Реконструкція відгодівельної ферми ВРХ зі збільшенням поголів’я худоби до 2150 тварин

Дата: 01.07.2021 08:51
Кількість переглядів: 63

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

Проекту детального плану території в межах земельної ділянки по вул. Черкаська, 72, смт. Чорнобай,  в адміністративних межах Чорнобаївської селищної  ради ( за межами населеного пункту)

 

Замовник: Золотоніська районна державна адміністрація: 19702, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 5код ЄДРПОУ 04061197.

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

 

Вид та основні цілі документу державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний  план  є  містобудівною  документацією  місцевого  рівня,  яка  визначає функціональне  призначення,  параметри  забудови  земельної  ділянки  з  метою розміщення  об’єкту  будівництва,  формування  принципів  планувальної  організації забудови,  уточнення  в  більш  крупному  масштабі  положень  схеми  планування території  району,  визначення  планувальних  обмежень  використання території   згідно  з  державними  будівельними  та  санітарно-гігієнічними  нормами, формування  пропозицій  щодо  можливого  розташування  об’єкту  в  межах  однієї проектної  території  із  дотриманням  вимог  містобудівного,  санітарного, екологічного,  природоохоронного,  протипожежного  та  іншого  законодавства  з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної  політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад  та  зміст  детального  плану  території», визначення  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Проектом ДПТ розглядається земельна ділянка з кадастровим номером, загальною площею 19,9826  га, що належить СТОВ «Агроко» на умовах оренди на якій знаходиться існуюча ферми по відгодівлі молодняку ВРХЗгідно до генерального плану смт. Чорнобай на даній земельній ділянці передбачено ферми по відгодівлі молодняку ВРХ. Проект ДПТ  розробляється  з  метою  визначення  функціонального  призначення та параметрів  забудови  на  земельній  ділянці з цільовим призначенням – для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території за межами населеного пункту в адміністративних межах Чорнобаївської селищної ради для уточнення існуючої містобудівної документації. Основною метою розробки проект ДПТ є наміри СТОВ «Агроко» провести реконструкцію відгодівельної ферми ВРХ з збільшенням поголів’я худоби до 2150 тварин.  

Проектом передбачається зміна тільки функціонального призначення земельної ділянки – під відгодівельну ферму молодняку  ВРХ  потужністю по одночасному утриманню телят до 2150  голів. Цільове призначення (згідно Класифікатора видів цільового призначення), остається не змінним - для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Проект ДПТ, після його затвердження в установленому порядку,  має бути основним керівним документом при розробці подальших стадій проектування будівництва об’єкту, інженерних споруд та мереж , благоустрою території згідно містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, тощо. Детальний план території розроблено відповідно до розпорядження Золотоніської районної державної адміністрації № 78 від 01.04.2021 року.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до  Закону України№ 2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля» ст. 3, ч. 3, п. 2.

 

 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:             забруднення атмосферного повітря викидами від стаціонарних джерел відгодівельної ферми молодняку ВРХ; забруднення атмосфери  викидами  від транспортних засобів з доставки і вивезення худоби та для перевезення вантажів; утворення та відведення стічних вод;   утворення промислових та побутових відходів; акустичний вплив від споруд по утриманню худоби  та  автотранспорту,  що буде рухатись по території підприємства під час експлуатації;       видобування артезіанської води для потреб підприємства; вилучення площ земель під нові виробничі об'єкти на території; вплив при виконанні підготовчих та будівельних робіт;

б)  для територій з природоохоронним статусом: Об'єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території визначеної під реконструкцію в зоні впливу об’єкту - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому  числі для здоров’я населення від реалізації принципових рішень реконструкції, які передбачені проектом детального плану– відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути,

у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У  контексті  CEO  проекту  детального  плану  території  земельної  ділянки загальною  площею 19,9826  га на  якій  планується  провести  реконструкцію ферми по відгодівлі молодняку ВРХ на 2150 голів по вул. Черкаській, 72 в смт. Чорнобай, Золотоніського району з метою розгляду  альтернативних проектних  рішень  та  їх  екологічних  наслідків  передбачається  розглянути  варіант «нульовий», без впровадження проектних змін. У  разі  не затвердження  документа  державного  планування  (детального  плану території) та відмови  від реалізації реконструкції об‘єкту, що проектується, очікувані наслідки приведуть до  неможливості  стабільної  діяльності  сільськогосподарського  підприємства  та реалізації  програми  розвитку  економіки  України,  збільшення  робочих  місць. Відмова від реалізації проекту реконструкції не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку регіону.

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

В  ході  СЕО будуть проведені дослідження проектних рішень детального  плану, щодо  оцінки  факторів  ризику  і  потенційного  впливу  на стан довкілля та здоров’я населення з врахуванням інтересів ефективного  та стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення. Під  час  підготовки  звіту  стратегічної  екологічної  оцінки буде  визначено  доцільність  і прийнятність  планованої  діяльності  і проведене обґрунтування  економічних,  технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження: -виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності, з урахуванням  існуючої  екологічної ситуації в регіоні; - вивчення в регіональному плані природні  умови  території, яка межує з ділянкою  розміщення  планованої  діяльності,  включаючи  характеристику  поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого - гідрогеологічних  особливостей  території  та  інших  компонентів  природного середовища; - розгляд природних  ресурси  з  обмеженим  режимом  їх  використання,  в  тому числі  водоспоживання  та  водовідведення,  забруднення  атмосферного середовища; - оцінка прогнозних можливих змін в природних  і антропогенних екосистемах при реалізації запланованої діяльності та пропозиції щодо перспективного моніторингу стану довкілля після реалізації рішень детального плану; - визначення  шляхи  мінімізації  негативного  впливу  на стан  навколишнього середовища та  можливих  екологічних наслідків.

 

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та критерії: - метод цільового аналізу - дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров'я населення середовища існування; - аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;- врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядання та впровадження заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, які визначені законодавством та нормативно правовими актами.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків:

- для зменшення впливу на атмосферне повітря передбачається реалізація заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  – організаційні заходи  щодо руху транспорту на дільниці підприємства та нагляду  за обладнанням, технологічні щодо влаштування обладнання на організованих джерелах викидів,  яке буде відповідати  встановленим ГДВ відповідно до наказу МОНПС України  № 309 від 27.06.2006 р;

- об'ємно-планувальні рішення будівництва, щодо просторового розміщення планованих джерел викидів;

- для зменшення шумового забруднення планується обладнати підприємство сучасним обладнанням з низькими шумовими характеристиками та облицювання внутрішніх конструкцій та фасадних стінових і покрівельних конструкцій телятників шумоізоляційними  матеріалами, які повність блокують проникнення виробничого шуму за межі будівель в навколишнє середовище;

рамках застосування нових технологій буде передбачена технології утворення глибокої підстилки в загонах з тирси і торфу з низу та соломи з верху без утворюватися рідкому гною;

- криті та закриті відстійники рідкого гною (гноєсховища) на території ферми не передбачаються;

- для очищення утворюваних господарсько-побутових і поверхневих зливових стічних вод передбачається обладнати на території локальні очисні споруди, відповідно чинних норм;

- всі відходи виробництва планується збирати на спеціально виділених місцях та передавати спеціалізованим організаціям згідно укладених договорів для подальшого поводження. На проектованій ділянці передбачається влаштування спеціального майданчику для контейнерів з побутовими відходами;

- на території планованого підприємства планується благоустрій і озеленення;

- встановлення СЗЗ та визначенняїї режиму відповідно до ДСП № 173 - 96 „ Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів”;

- заплановане формування  єдиної  системи  моніторингу навколишнього середовища, щодо моніторингових досліджень стану атмосферного повітря та якості стічних поверхневих вод.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».  Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до Золотоніської районної державної адміністрації за адресою: 19702, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Садовий проїзд, 5, електронна адреса: zolorda@ukr.net natrikun@ukr.net, телефон моб. 0975299992, відповідальна особа: Головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури – Рікун Наталія Геннадіївна (посилання на сайт де буде розміщено інформацію:    zolorayon.gov.ua).

 

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення.

 

Зауваження і пропозицій приймаються до 17.07. 2021 року.
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь